We respect your email privacy

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

תוכנית הליווי שמעניקה לך את

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

!נמצאים בבידוד? הזינו קוד קופון "בידוד" וקבלו 30% הנחה נוספים

!נמצאים בבידוד? הזינו קוד קופון "בידוד" וקבלו 30% הנחה נוספים

כללי
1. השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן בתקנון תנאי שימוש זה (להלן "תנאי השימוש"; "התקנון"), ומהוה הסכמה מפורשת לתנאים אלו.

2. האמור בתנאי השימוש בלשון זכר נועד לנוחות בלבד, ומתייחס לנשים וגברים כאחד. האמור בתנאי השימוש בלשון יחיד כולל אף לשון רבים, ולהיפך, ונכתב כך לשם הנוחות בלבד.

3. תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין טריולה הפקות וקורסים דיגיטליים (להלן: "החברה") המפעילה את האתר, לבין כל אדם המשתמש באתר ו/או במידע שהשיג באמצעות האתר ו/או בכל צורה הקשורה לאתר (להלן: "המשתמש").

4. מטרת האתר הינה להוות אתר הבית של החברה וכן לאפשר תקשורת בין החברה ללקוחותיה. בין השאר יפורסמו באתר הצעות לרכישת קורסים ותוכניות לימוד ואפשרויות מימון.

5. כל משתמש אשר יעשה שימוש כלשהו באתר ייחשב כמצהיר כי קרא את תנאי השימוש באתר, הבין אותם, מסכים להם ומתחייב לפעול על פיהם. משתמש שאינו מסכים לתנאי כלשהו מתנאי שימוש אלה אינו רשאי לעשות שימוש באתר.

6. החברה רשאית לשנות תקנון זה, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, מבלי למסור על כך הודעה מעבר לביצוע השינוי באתר והחובה על המשתמש באתר לבדוק טרם השימוש את תנאי השימוש. נוסח תנאי השימוש המחייב והקובע הינו הנוסח המפורסם באתר במועד השימוש הרלוונטי.

7. תנאי שימוש אלו חלים בנוסף לכל תנאי ו/או הוראה נוספת שתתפרסם באתר, והשימוש בחלקים מסוימים באתר עשוי להיות כפוף לכללים נוספים אשר יופיעו באותם חלקים.

8. לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו תהא הסמכות הבלעדית בכל שאלה הקשורה בפרשנותו, תחולתו, ואכיפתו של התקנון וכל סכסוך הקשור לאתר זה, והוא ידון בכך בהתאם לחוקי מדינת ישראל.

זכויות החברה
9. החברה שומרת על זכותה לעשות כל שינוי בתוכן, במידע ובשירותים באתר לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא צורך במתן הודעה מראש. במקרה של הפסקת השירות, החברה לא תהא אחראית כלפי המשתמש או כלפי צד שלישי כלשהו בגין נזק כלשהו.

10. החברה אוסרת על שימוש באתר לצורך פרסום מידע בניגוד להוראות כל דין. האחריות לפרסום מידע כאמור, תחול באופן בלעדי על מפרסם התכנים ולא על החברה.

11. מבלי לגרוע מכל הסעדים המוקנים לחברה על פי דין, החברה זכאית למנוע ממשתמש לעשות שימוש חלקי ו/או שימוש מלא באתר ו/או לנקוט בצעדים אחרים ו/או נוספים, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהסכמת המשתמש ו/או במתן הודעה מוקדמת למשתמש, בלא שתהיה למשתמש כל טענה בנדון כנגד החברה.

שינויים באתר
12. החברה רשאית לשנות, מעת לעת, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, את מבנה האתר ואת השירותים ו/או המוצרים הניתנים בו, ואף להפסיקם, וזאת ללא כל צורך בהודעה מוקדמת ו/או בהסכמת המשתמש.

13. למשתמש לא תהא שום טענה ו/או דרישה ו/או תביעה או דרישה ביחס לשינויים אלו, או ביחס לשיבושים ו/או קשיים ו/או תקלות שיתרחשו אגב ו/או עקב ביצועם.

14. החברה אינה מתחייבת כי השירותים באתר יינתנו כסדרם, באופן רציף וללא תקלות, והיא לא תשא בכל אחריות ו/או חבות לליקויים ו/או שיבושים ו/או תקלות ו/או הפסקות, באתר ו/או ברשת האינטרנט מכל סיבה שהיא.

15. החברה אינה מתחייבת לשמור גיבויים לאתר ו/או למידע המתפרסם במסגרתו, ככל ויהיה כזה והיא תהא רשאית למחוק מידע מן האתר, ללא כל צורך בהודעה מוקדמת ו/או בהסכמת המשתמש.

אחריות
16. השימוש באתר מוצע למשתמש כפי שהוא ("AS IS"). השימוש הינו לשימוש אישי של המשתמש בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה אינה נושאת באחריות להתאמת האתר והמוצרים בו לצורכי המשתמש.

17. החברה, וכן כל מי מטעמה ו/או עבורה, לרבות עובדיה, חבריה, מנהליה, נציגיה, שליחיה, בעליה, תאגידים הקשורים לה והחברות המסועפות אליה וספקיה, לא ישאו בכל אחריות בין במפורש ובין מכללא, ולא יהיו אחראים בשום מקרה ובכל דרך, לכל נזק ישיר או עקיף, מכל סוג שהוא, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו בשל שימוש באתר בכלל ו/או בשל הסתמכות על מידע ו/או שירות מכל סוג שהוא, חומר, מוצר, תוכנה וכל פרסום אחר המופיעים בהם, בפרט.

18. החברה אינה אחראית לנכונות המידע ו/או המודעות ו/או המידע המסחרי המתפרסמים באתר ו/או לטיבו ו/או לתקפותו ו/או לשלמותו ו/או לדיוקו ו/או להתאמתו לכל מטרה שהיא והחברה לא תהיה אחראית בשום מקרה לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם למשתמש כתוצאה משימוש באתר, מהסתמכות על המידע שמופיע בו או באתרים חיצוניים לו. האחריות לטיב ואיכות הקורסים המוצעים לרכישה באתר הינה של המפרסמים בלבד.

19. החברה אינה מתחיבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע או יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות. במקרים כגון נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה ו/או וירוסים, רוגלות ותוכנות זדוניות למיניהן, החברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עוגמת נפש וכיו"ב שייגרמו למשתמש ו/או לרכושו עקב כך.

20. החברה אינה אחראית ולא תשא בכל חבות לכל תוכן או התנהגות מאיימים, משמיצים, מגונים, פוגעים או לא חוקיים של כל גורם אחר, או לכל הפרת זכויות של גורם אחר, כולל זכויות קניין רוחני, והחברה לא תהא אחראית לכל תוכן הנשלח באמצעות ו/או נכלל באתר ע"י צד שלישי כלשהו.

21. האתר מכיל בתוכו קישורים אל מקורות מידע ו/או משאבים אחרים. הקישורים עשויים להשתנות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה של החברה. אם לא נאמר אחרת, קישורים אלו לא יתפרשו כהבעת תמיכה או מתן חסות במפורש או במשתמע על ידי החברה. אין החברה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר החברה אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא, עדכני, לא פוגעני וכדו' והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך.

22. המשתמש יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף, אשר ייגרם לחברה ו/או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהפרת תנאי השימוש או כל דין. המתשמש ישפה את החברה לפי דרישה ראשונה בגין כל טענה או דרישה כנגדה כאמור, לרבות בכל הנוגע להוצאות משפטיות.

23. החברה עשוייה לאפשר לרכוש קורסים ו/או תוכניות ליווי ו/או ובינרים ו/או מוצרים ו/או שירותים אחרים. התשלום הוא בעבור זכות הגישה וזכות השימוש ולא בגין השימוש בפועל במידע ו/או בשירות, והבחירה אם לעשות בהם שימוש או לא הנה באחריות המשתמש, ואינה מהווה עילה לדרישה ו/או לביצוע החזר כספי. ביטול ההרשמה הוא בהתאם לתנאים שהוגדרו בעמוד ההרשמה לקורס / לתוכנית הליווי / למוצר שאליו מתייחס התשלום.

הגנת הפרטיות
24. החברה תהיה רשאית לעשות שימוש במידע באתר. למשתמש עומדת הזכות לבקש מהחברה שלא תעשה שימוש במידע הקשור אליו וזאת באמצעות פנייה בכתב. במקרה של פניה כאמור, תהא רשאית החברה לדרוש מהמשתמש שלא לעשות שימוש באתר אלא בכפוף להסכמתו למדיניות החברה לרבות בכל הנוגע לנושא הפרטיות. שימוש של המשתמש באתר, גם לאחר פנייתו, מהווה הסכמה להוראות תנאי השימוש, לרבות בנושא הפרטיות. המשתמש אף רשאי לפנות לחברה בכל הנוגע לעיון ותיקון במידע אודותיו המצוי בידי החברה. פניה כאמור תעשה באמצעות פנייה בכתב באמצעות דואר רשום לכתובת החברה.

25. בנוסף, החברה תהא רשאית להשתמש בפרטים שמסר המשתמש לאתר לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישים, לרבות מפרסמים, מבלי לזהות את המשתמש באופן אישי. כן שומרת לעצמה החברה את הזכות לאסוף מידע הנוגע לדפוסי השימוש באתר וברשת ולעשות שימוש במידע זה לצורך שיפור השירותים באתר, הפעלתו ותכניו וכן לצורך פניה שיווקית ו/או אחרת למשתמש, התאמת האתר למשתמש עצמו ו/או לכלל המשתמשים.

26. החברה תהא רשאית לפנות אל המשתמש, בכתב או בעל פה, בכל אמצעי ההתקשרות שמסר, לרבות כתובתו, כתובת הדואר האלקטרוני שלו, SMS וכדו'.

27. החברה תעשה שימוש בפרטי המשתמש בהתאם להוראות כל דין לרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. המשתמש רשאי לפנות לחברה בכל הנוגע למידע הנוגע אליו בהתאם להוראות החוק.

28. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש בפרטי המשתמש, לרבות חשיפתם, על פי דין, ולרבות במקרים הבאים:
28.1. אם נעשה על ידי המשתמש ו/או מי מטעמו שימוש בלתי חוקי באתר ו/או הנוגע לאתר.
28.2. במסגרת הליכים משפטיים ו/או על פי דרישת כל רשות מוסמכת.
28.3. לצורך אכיפת תנאי השימוש.
28.4. לצורך הגנת אינטרסים של החברה ו/או מי מטעמה.

29. במסגרת האתר יעשה שימוש ב"עוגיות" (Cookies) השומרות מידע הנוגע למשתמש על גבי מחשבו של המשתמש. המשתמש יכול למנוע באמצעות הדפדפן בו הוא עושה שימוש את השימוש בעוגיות, אך מובהר לו כי הדבר עלול לגרום לפגיעה בחוויית המשתמש שלו באתר.

30. החברה תהא רשאית לשמור את כל סוגי המידע הנוגעים לשימוש באתר על ידי המשתמש, מכל סוג שהוא, לרבות הפרטים שמסר המשתמש במסגרת רישומו לאתר ו/או במסגרת ביצוע רכישה ו/או רישומי "לוג" הנוגעים לנתוני המשתמש (כדוגמת כתובת IP, זמן שהייה באתר, דפים בהם התעניין וכדו') ולעשות בהם שימוש כמפורט לעיל. החברה תהא רשאית לעשות שימוש בשירותי אנליזה של צדדים שלישיים לצורך ניתוח המידע.

31. ככל ובמסגרת האתר יובאו פרסומות או פרסומים כלשהם שלא מטעם החברה ישירות, מובהר כי הפרסומות הינן באחריות צדדים שלישיים, אשר לחברה לא תהיה כל אחריות בנוגע אליהן, לרבות בכל הנוגע לאיסוף המידע על ידי המפרסמים האמורים ויוחלו על המשתמש הוראות תנאי השימוש של המפרסמים, לרבות בכל הנוגע למידע הנאסף ולהוראות הגנת הפרטיות והמשתמש יוכל לפעול למול הצדדים השלישיים ככל וימצא לנכון והוא מוותר בזאת על כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה בקשר לצדדים שלישיים אלו כנגד החברה.

32. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל הניתן, על סודיות המידע הנמסר לה. עם זאת, אין באפשרות החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות בלתי מורשות לאתר ו/או שימוש אסור של צדדים שלישיים בפרטים הנמצאים באתר ו/או במאגרי המידע של האתר.

33. לפיכך מובהר כי במידה ולמרות אמצעי האבטחה, ייחשפו פרטי המשתמש, עקב חדירות בלתי מורשות, לא תהיה החברה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר, שייגרם כתוצאה מגילוי ו/או שימוש במידע הנמסר ע"י המשתמש.

שימוש בלתי חוקי ואסור
34. המשתמש מתחייב בזאת באופן בלתי מסויג לפעול בהתאם להוראות כל דין, לרבות:
34.1. לא לכתוב כל הודעה, מידע, נתונים או כל חומר אחר, שאינו חוקי ו/או מפר הסכם או התחייבות או זכות כלשהי ו/או מזיק ו/או מאיים ו/או גם ו/או מטריד ו/או פוגע ו/או גזעני ו/או משמיץ ו/או עלול להוות הוצאת דיבה ו/או לשון הרע ו/או עלול לעלות כדי הפרת פרטיותו של אדם אחר.
34.2. לא להתחזות לאדם ו/או לכל גורם אחר ובכלל זה לא למלא פרטים שקריים ו/או בלתי מדויקים בעת ביקור באתר.
34.3. לא להכניס מידע לאתר העלול לשדל משתמשים אחרים ו/או לקדם מטרה בלתי חוקית ו/או שעלולה לגרום לנזק. כמו כן, לא לשלוח חומר הכולל וירוס ו/או תוכנת מחשב העלולה לגרום נזק לאתר.
34.4. לא להפר, בין במישרין ובין בעקיפין, הוראות כל דין.
34.5. לא למסור מידע המזהה אישית אנשים אחרים שלא הסכימו לכך במפורש.
34.6. לא לפגוע בזכויות היוצרים של החברה בכל הנוגע לאתר ולתוכנו, לרבות שכפול, העתקה, הפצה, שידור וכדו' באופן מלא או חלקי.
34.7. לא להיכנס לכל יישום ו/או חשבון ו/או קישור שאינם מיועדים למשתמש ו/או שלמשתמש אין אישור להיכנס אליהם ולא לנסות להשיג תכנים או מידע באמצעים אשר לא הועמדו לרשות המשתמש.
34.8. לא להשתמש באתר ובתכנים באופן העלול להזיק, לשתק, לגרום לעומס יתר, או לפגוע באתר או באתר אחר, ברשתות תקשורת ובציוד תקשורת כלשהו, או להפריע לשימוש של גורם אחר כלשהו ולהנאתו מהאתר.
34.9. לא לנסות לקבל גישה ללא הרשאה לאתר, לתכנים, לחשבונות של משתמשים אחרים או למערכות מחשבים או רשתות המחוברות לאתר בכל דרך שהיא.
34.10. לא לאסוף, להוריד או להעתיק רשימות של משתמשים או מידע אחר לגבי משתמשים, ולא להשתמש במידע זה או להעבירו לצד שלישי כלשהו.

35. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ולחסום את פעילותו של משתמש באתר במידה והתעורר חשד לשימוש באתר שלא למטרה אליה הוא מיועד או במידה ולא יעמוד המשתמש בתנאי השימוש או במידה וקיימת הפרעה מכל סוג שהוא לפעילות התקינה של האתר.

36. המשתמש מתחייב לשפות את החברה ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או בעלי מניותיה ו/או נציגיה ו/או שליחיה ו/או תאגידים הקשורים לה ו/או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, מחמת תביעה ו/או דרישה שתופנה כלפיה, עקב פעילות המשתמש באתר ו/או הקשורה לאתר ו/או הפרה של הוראה מההוראות האמורות בתנאי שימוש אלו, ו/או של כל זכות אחרת השייכת לצד ג' כלשהו. למען הסר ספק, אחריות המשתמש כוללת את כל סוגי הנזקים, לרבות נזקים ישירים, עקיפים, תוצאתיים, פגיעה במוניטין, אבדן הכנסה, אבדן נתונים ואבדן רווחים.

קנין רוחני
37. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני, מסוג כלשהו, לרבות הזכויות המוסריות לגבי הרעיון העומד ביסוד האתר, בשם ובסימן המסחרי של החברה ו/או האתר, כמו גם במבנה האתר, בעיצובו ובאופן הצגת המידע המופיע בו, תוכנו, עיצובו, עריכתו וסימניו המסחריים, וכן אופן הצגתו ועריכתו של המידע המופיע באתר תמונות, איורים, צליל, קטעי וידאו, גרפיקה, גרפים, טקסט ויישומי תוכנה ובקשר לכל פרסום, תוכן, כתבה, עיצוב, יישום, קובץ, תוכנה וכל חומר אחר, בין אם מוחשי או מופשט המתפרסם באתר או מטעמו של האתר, שייכות באופן בלעדי לחברה. יובהר כי תנאי השימוש מעניקים למשתמש אך ורק הרשאה להשתמש באתר.

38. בכפוף לדיני זכויות יוצרים, חל איסור להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר, לפרסם, להציג בפומבי, למסור לצד שלישי, ליצור עבודות נגזרות, לאחסן תוכנו של האתר, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא, או לעשות כל שימוש מסחרי או לא מסחרי, ישראלי או בינ"ל, בכל האמור לעיל, בכל אופן הנוגד את הדין, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת המפעילה כן אסור לעשות במידע מוגן כל סילוף, או שינוי אחר, או כל פעולה העלולה לפגוע בנכונות המידע, מהימנותו או בכבודה, או בשמה של המפעילה כבעלת זכויות יוצרים בו, או של כל גורם אחר.

39. מסירת מידע לפרסום באתר, באמצעות האתר ו/או בכל דרך אחרת הקשורה לאתר, על ידי המשתמש, מהווה הצהרה ואישור של המשתמש כי הוא בעל כל הזכויות הקנייניות הדרושות לשם פרסום המידע, וכי אין כל הגבלה חוקית ו/או אחרת לפרסומו ו/או למתן רשות שימוש בו על ידי החברה ו/או מי מטעמה ו/או צד שלישי.

countdown
00Hours00Minutes00Seconds
כל הזכויות שמורות לאריק נייסברג 2021 © | תנאי שימוש ומדיניות פרטיות